Blog

Chude man

Šovardeš perci palo o šovardeš perci denašen,

u me sem andre late, andro lakero kikidipen.

Akana, imar…

Kikidel man u me našuvav pes andre late…

Navakerava khanči, thaj vičinav jek ideos,

našunel man?

Chudel man!

Rozthovkerav pes korkori

andre peste, andro miro čučipen,

andro miro bi gindurakero ME.

Chude man zoralederes,

kamava kaj tešunav tiro rat,

sar čujol andro tiro deštos

u prechučel andro miro jilo…

Chude man…!

Korkoripen…baratkiňa… MIRI…