Organizátor

 

Inštitút pre rozvoj spoločnosti
Society Development Institute

Bratislavská 57, 841 06  Bratislava – Záhorská Bystrica

www.sdisk.eu
IČO: 421 721 36
DIČ: 202 287 0608
Peňažný ústav: Tatra banka
číslo účtu: 2628228093/1100

O.Z.   je zapísané  v registri vedenom na Ministerstvom vnútra SR pod č. spisu VVS/1 -900/90 – 34182.
All rights reserved Society Development Institute 2012

info@sdisk.eu  Finančná riaditeľka,
vasko.pucik@sdisk.eu Koordinátor projektu
galya.terzieva@sdisk.eu  Štatutárny zástupca

Stanovy združenia k stiahnutiu TU.