Zoznám Rómskych kníh

PRIEZVISKO MENO TITUL VYDAVATEĽ POĆET STRÁN ISBN
1 Adam Gejza Gramatika rómskeho jazyka, slovensko-rómsky slovník Livia Royale
2 Adam Gejza Antológia rómskej hudby Bratislava : Štátny pedagogický śtav, 2007 130 s.
3 Adamová Irena Antológia rómskych tradícií a remesiel Bratislava : Štátny pedagogický śtav, 2007 180 s.
4 Adamová Erika Konverzačný lexikón rómskej gramatiky Bratislava : Štátny pedagogický śtav, 2007
5 Banga Dezider Magnólie zhasínajú Slovenský spisovateľ, 1990 129 s. ISBN 80-220-0082-5
6 Banga Dezider Záružlie a lekno Slovenský spisovateľ, 1967 68 s.
7 Bársony Michal Tradicia rómskych remesiel Bratislava : WSA, s.r.o., 1993
8 Belišová Jana Hoj na nej na – Phurikane giľa 2 Obč. Združenie Žudro, 2006 201 s. ISBN 80-969462-6-9
9 Belišová Jana Phurikane giľa Bratislava : Občianske združenie Žudro, 2002 149 s.
10 Belišová Jana Phurikane giľa Žudro 201 s.
11 Belišová Jana Čierna mačka – rómske piesne pre detí Žudro, 2007 47 s.
13 Belišová Jana Phurikane giľa Žudro 153 s.
14 Bělohlávková-Karasová Alice Romské povídky Olomouc : Alda, 1999 122 s.
15 Berky, Prokop st., Stojka Ján, Jozef, Michal Slovensko-rómsky slovník rómsko-slovenský Bratislava: Štúdio -dd-, 1996 634 s. ISBN 80-967263-9-0
16 Brezar Marina Samo hari bajt, samo malo sreče Lokve : Kulturno romsko družstvo Vešoro, 2005 63 s.
17 Cangár Ján Ľudia z rodiny Rómov – Doplnková učebnica Nové Zámky : Crocus ; Centre de recherches tsiganes, 2002 237 s. skúsiť zohnať v Štát. Pedagog. Ústave spu@statpedu.sk
18 Čeretková Marína Koňak pre Amáliu Smena, Bratislava 1967 112 s.
19 Cina Stanislav Využitie rómskeho jazyka na 1. stupni ZŠ Bratislava : Metodicko-Pedagogické centrum, 2010 28 s.
20 Cina Stanislav Rómský jazyk Rokus, 2006
21 Didi Ľudovít Príbehy svätené vetrom Bratislava : Slovart, 2004 276 s. ISBN 80-7145-979-8
22 Didi Ľudovít Príbehy svätené vetrom Bratislava : Slovart, 2004 276 s. ISBN 80-7145-979-8
23 Didi Ľudovít Čierny Róm a biela láska Bratislava : Slovart, 2012 152 s. ISBN 978-80-556-0232-5
24 Didi Ľudovít Cigánkina veštba Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2008 157 s. ISBN: 978-80-8085-742-4
25 Didi Ľudovít Cigánskina veštba Slovart, 2008 157 s.
26 Edita Rihariová O Ježiškovi a jeho priateľo h Tranoscius, 2003, Liptovský Mikulaš 38 s.
27 Fedič Vasil Východoslovenskí Rómovia a II. svetová vojna Humenné : REDOS, 2001 104 s.
28 Fronková a kol. V. Giľa nevo dživipen – Piesne nového života – spevník rómskych piesní Bratislava: Slov. Evanjelizačné stredisko 59 s. ISBN 80-88863-19-8
29 Fronková a kol. V. Piesne nového života Bratislava, 2000, Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá 59 s.
30 Gašparíková sprac. V. Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty Bratislava: Tatran, 1980 291 s.
31 Gašparová Eva Romaňi čhib Bratislava : Štátný pedagogický ústav, 2007
32 Gašparová Eva Metodická príručka k Učebnici rómského jazyka Bratislava : Štátný pedagogický ústav, 2007
33 Gecelovský Vadimír Romovia na Gemeri do roku 1945 Rožňava : Okresné osvetové stredisko v Rožňave, 1990 187 s.
34 Gruska Viliam Dotyky s rómskym etnikom (článok) Bratislava: Slovenský národopis 36/1988
35 Habovčíková Bohuslava Rómska rodina a škola v multikultúrnom priestore Nitra : KZN & KRK PF UKF, 1998 207 s.
36 Hajská Markéta Ferko Praha : Lipnik, 2010 136 s. ISBN: 88090428423
37 Haluška Vladislav Pal le Devleskero Sidorkus Praha : Signeta, 2003 89 s. ISBN: 88090260887
38 Hivešová-Šilanová Daniela Ahoj, svet! Mladé letá, 1986
39 Hlebová Bibiána Slovník autorov rómskej literatúry pre deti a mládež Prešov : Prešovská unniverzita, 2011 189 s. ISBN 978-80-555-0316-5
40 Hlebová Bibiána Rómska literatúra v multikultúrnej a emocionálnej edukácii elementaristov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedag. fakulta, 2009. 146 s. ISBN 978-80-8068-955-1
41 Hlebová Bibiána Rómska identita (romipen) v rómskych rozprávkach (paramisa) Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedag. fakulta, 2009. 161 s. ISBN 978-80-555-0168-0
42 Hlebová Bibiána Rómska literatúra pre deti a mládež v literárnohistorickom prehľade (článok) BIBIANA, revue o umení pre deti a mládež, XVI, č. 1, 2009, s. 20 – 27 ISBN 1335-7263
43 Hlebová Bibiána O autoroch a rómskom fenoméne (článok) In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunik. a liter. Výchovy, Prešov. Univ. Roč. 13, 2007
44 Horváthová Emília Cigáni na Slovensku Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1964
45 Horváthová Emília K etnosociálnej a migračnej dynamike Cigánov (článok) Bratislava: Slovenský národopis 36/1998
46 Horváthová Jana Plátna pro velké černé oči. Cikáni v díle Míly Doležalové Muzeum romské kultury, 2010 32 s. ISBN 978-80-86656-17-5
47 Horváthová Jana Devlaskere čhave – svedectvom starých pohľadníc Poprad : Region Poprad, s.r.o., 2006 176 s. ISBN: 80-969344-0-6
48 Horváthová Jana Sbírky Muzea romské kultury. Výtvarné umení Exodus , 1995 190 s.
49 Hübschmannová Milena Pravidlá rómského pravopisu Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2006 213 s. 6
50 Hübschmannová Milena Romské hádanky – Hin man ajsi čhaj, so… Praha : Fortuna, 2003 144 s. ISBN 80-7168-842-8
51 Janas Karol Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945) Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010 112 s.
52 Jean-Pierre Liégeois Rómovia cigáni kočovníci Informačné a dokumentačné stredisko o RadeEurópy, 1995 272 s. ISBN 80-967674-2-9
53 Jókai Mór Cigánsky barón Slovenský spisovateľ, 1985 253 s.
54 Kalavský Michal Neznámi Rómovia (článok) Bratislava: Slovenský národopis
55 Kalný Slávo Cigánsky plač a smiech Bratislava : Osveta, 1960 175 s.
56 Karasová Alice Rómské povidky Alda, 1999 122 s.
57 Kenneth N. Tayor Mri prvo Biblija International Bible Society 2002 255 s. ISBN 80-7131-050-6
58 Kol. Romskych autorov Sbírky Muzea romské kultury. Výtvarné umení Muzeum romské kultury, 2006 192 s. ISBN 80-86656-07-1
59 Kollárová – Švorcová Zuzana K problematike cigánskej otázky na Spiši (1918-1938) (článok) Bratislava: Slovenský národopis 36/1988
60 Kontourková Eva Devla, Devla, básne a povídky o Romech Dauphin 2008 196 s.
61 Kozma Jozef Andro Taboris the maškar o gadže/V osade i medzi gadžami Bratislava: KZNE, 2010 93 s. ISBN 978-80-89397-19-8
62 Kunik J.F. Šukar Čajori (Krásne dievča) Mladé letá, 1973 223 s. 60-031-73
63 Lacková Elena Ľudové liečenie olašských Rómov východného Slovenska v minulosti (článok) Bratislava: Slovenský národopis 36/19988 256 s.
64 Lacková Elena Narodila jsem se pod šťastnou hvezdou Triáda 280 s. ISBN 978-80-87256-20-6
65 Lacková Elena Mrtvi sa nevracajú Prešov : JEKHETANE – SPOLU, 2005 650 s.
66 Lacková Elena Rómske rozprávky Košice : Východoslovenské vydavatelstvo, 1992 95 s.
67 Lacková, Balvín Elena, Jaroslav Holocaust Romu v povídkách Eleny Lackové Fortuna, 2001 125 s. ISBN 80-7168-798-7
68 Lakatos Menyhért Začadené obrazy Bratislava: Smena, 1986 398 s. 73-041-86
69 Lazell David Róm nad zlato Slovenske evanjelizačné stredisko 253 s. ISBN 80-88863-32-5
70 Ľuborecký Ján Sny o šťastí Štúdio Bratislava 76 s. ISBN 80-967263-0-7
71 Lukáčová Ingrid Doplnkové učebné texty k predmetu rómský jazyk Bratislava : Štátný pedagogický ústav Bratislava, 2007
72 Lužica René Kapitoly z rómskej kultury Trnava : Slovak Academic Press, 2004 97 s.
73 Martinčeková Iveta Na daras le straškostar! Bratislava : Regent 32 s.
74 Marušiaková Jelena K problematike cigánskej skupiny (článok) Bratislava: Slovenský národopis
75 Marušiaková Jelena Rodinný život valašských Cigánov na Slovensku a jeho vývinové tendencie(článok) Bratislava: Slovenský národopis
76 Marušiaková Jelena Vzťahy medzi skupinami Cigánov (článok) Bratislava: Slovenský národopis 36/1998
77 Marušiaková Jelena Zvyky pri narodení dieťaťa u valašských Cigánov(článok) Bratislava: Slovenský národopis
78 Mrenica Berky, Botošová Ján, Anina Rómske piesne a múdre slová Komprint, 2006 94 s. ISBN 80-968631-5-0
79 Nečas Ctibor Gemerští cikáni (článok) Obzor Gemera
80 Oláh Rinaldo Rinaldo Zvolen : G.A.G. – umelecká agentúra, 2005 53 s.
81 Oláh Vlado Amaro drom pal o Udut Praha : Matice romská, 2006 120 s.
82 Oláh Vlado Khamori luluďi Praha : Radix, 2002 85 s.
83 Oláh Vlado Khamutno kamiben Praha : Matice romská, 2005 88 s.
84 Oláh Vlado Le khameskere čhave Praha : Matice romská, 2003 108 s.
85 Oláhová Erika Nechci se vrátit mezi mrtvé Triáda, 2004 61 s. ISBN 80-86138-18-6
86 Oláhová Lubomíra Nejen romská kuchařka Praha : Fortuna, 2000 79 s.
87 Ondrejkovič Miloš Domáca obrázková rómska kuchárka Prešov : Fond sociálneho rozvoja, 2008
88 Patočková Katarína Nejradšej ťa mám v posteli – poézia Bratislava : Štúdio -dd-, 1994 93 s.
89 Patočková Katarína Údel poriadneho človeka Kult. Združenie národností a etník, 2004 77 s. ISBN 80-968995-3-8
90 Patočková Katarína Som cigánka Bratislava : Mikromex, 1992 81 s. ISBN 80-85584-01-8
91 Patočková Katarína Ůdel poriadneho človeka Kult. Združenie národností a etník 77 s.
92 Pišútová Irena Súčasné umenie Rómov – Rudolf Dzurko (článok) Bratislava: VEDA, Slovenský národopis 36/1988
93 Pivoň Rastislav Dejiny Rómov v datách Bratislava : Štátny pedagogický śtav, 2007 29 s.
94 Poklembová Ľubica Rómovia – Roma – Romanies kultúra a vzdelávanie (zborník) Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2009 108 s.
95 Poláková Eva Postavenie a rola rómskej ženy v spoločnosti (dipl. Práca?) Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2004 74 s.
96 Rácová Anna Syntax slovenskej karpatskej rómčiny Bratislava : Iris, 2006 147 s.
97 Radičová Iveta Hic Sunt Romales Bratislava : Nadácia S.P.A.C.E., 2001 319 s.
98 Royová Kristína Bez Boha na svete – Bi o Dél po világo Bratislava: Slov. Evanjelizačné stredisko pre masmédiá, 1997 121 s. ISBN 80-88863-03-1
99 Royová Kristína Ako kvapôčka putovala – sar e kvapkica phirelas lumaha Bratislava: Slov. Evanjelizačné stredisko 21 s. ISBN 80-88863-24-4
100 Šalamon Pavol Vplyv tlače medzivojnového obdobia na formovanie vzťahu obyvateľov k Cigánom Bratislava: Slovenský národopis
101 Šándor Ján Čierna ruža Prešov : JEKHETANE – SPOLU, 2008 130 s.
102 Šándor Ján Ciglianka Trnava : HKPS, 2006 94 s.
103 Šándor Ján Rom the svetos – Róm a svet Bratislava, KZNE SR, 2010 92 s. ISBN 978-80-89397-18-1
104 Šándor Ján Paramisi príbeh Bratislava, KZNE SR, 2009 68 s. ISBN 978-80-89397-09-9
105 Šándor Ján Rómsky sen Trnava : HKPS, 2004 97 s.
106 Schindlerová, Zavrel Regina, Stepan S Bohom na ceste – Bilblia pre deti Tranoscius, 2001 277 s.
107 Seman Karol Osvetová práca pre rómske společenstvo a jej sociálne aspekty Nitra : VŠ pedagogická v Nitre, 1996 84 s.
108 Seman, Vargová, Berky, Patočková Karol, Bohuslava, Ján, Katarína Romská matka Nitra : Pedagogická fakulta, 1991 154 s. ISBN 80-85 183-60-9
109 Soročínová Albína Šetrenie populačnej klímy romských žien v okrese Michalovce (rigor. Práca) Bratislava, vyd. 1976
110 Staviarsky Viťo Kivader – novela Prešov : Vista ; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2007 75 s.
111 Stojka Peter Náš život – monografia Bratislava : Slavomír Drozd studio, 2003 138 s.
112 Stojka Ceija Žijeme ve skrytu. Vypraveni rakouske Romky Argo, 2008 132 s. ISBN 978-80-257-0104-1
113 Stojka Michal Slovensko-rómsky slovník rómsko-slovenský Šttúdio Bratislava, 1996 634 s.
114 Tancoš Július Zatratení a zabudnutí Bratislava : Vydavateľstvo IRIS, 2002 202 s.
115 Tavali Ladislav Kone za lásku Sírius Cybernetics, s. r. o., 2010 237 s.
116 Tavali Ladislav Šúko a Apolka/ O Šúko taj i Apolka Sírius Cybernetics, s. r. o., 2009 238 s. ISBN
117 Tavali Ladislav Život rómskych detí Dolný Ohaj : Tlačiareň Merkur 237 s. ISBN 978-80-970040-9-5
118 Tavali Ladislav Šuko a Apolka Sirius Cybernetics, s.r.o., 2009 238 s. ISBN 978-80-970195-1-8
119 Ťažký Ladislav Rómovia v mojich literárnych dielach a filme (článok) Rómska revue
120 Tomatová Jana Na vadľajšej koľaji Bratislava : Inštitút pre dobre spravanú spoločnosť, 2004 117 s.
123 Urbancová Viera O zabudnutej monografii Cigánov v Uhorsku (článok) Bratislava: Slovenský národopis
124 Vargová Bohuslava Mačka andro garudo than čitkinel mišosen/Mačka v skríši tíši myši Bratislava : Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky 94 s. ISBN 978-80-968995-7-9
125 Vargová Bohuslava Rómčatá a Rómčence a Ako sa stať dievčaťom Nitra : Odkaz, 1992 147 s. ISBN 80-85193-18-3
126 Vargová Bohuslava Variácie a ponášky Bratislava, KZNE, 2009 63 s. ISBN 978-80-89397-11-2
127 Vargová Bohuslava Rómska tematika v literárnej a umeleckej reflexii – zborník Bratislava – 1992 102 s.
128 Vargová – Habovčíková Bohuslava Výchova a vzdelávanie rómskych detí v zahraničí Nitra : VŠ pedagogická Nitra, 1993 67 s.
129 Vargová – Habovčíková Bohuslava Čhavore romane Nitra : VŠ pedagogická v Nitre, 1993 179 s.
130 Zeman Viliam Antológia rómskách spisovateľov Bratislava : Štátný pedagogický ústav Bratislava, 2007
131 Žiga Pavol Romské obyčaje pri narodení dieťaťa v doline Hnilca – článok Bratislava: Slovenský národopis 36/1988
132 Siposová Lucia Hello. My name is Anča Pagačová. Kasiko. a.s. 125 s. ISBN 978-808109-131-5