O projekte

Svet čítania Rómskej literatúry

 Projekt má ako hlavnú ideu spojiť brehy rôzných kultúr a literárnych hodnôt majoritnej spoločnosti a Rómskej menšiny. Tým napomáhame spoločenskej diskusii a snážíme sa zmierniť rozdiely medzi deťmi z menšinových skupín a to práve prostredníctvom nabádania detskej zvedavosti k čítaniu kníh. Pomocou besied s Rómskými spisovateľmi a záživnými seminármi s deťmi podporíme interetnický a interkultúrny dialóg. Nabádame deti postupne objavovať hodnoty života a toleranciu v literárnej tvorbe. V spolupráci so sieťovými partnermi – Domovom použitých kníh a Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií, Rimavská Sobota,  dodáme do niekoľkých základných a stredných škôl väčšie množstvo klasickej slovenskej literatúry a diela slovenskej rómskej literatúry. Túto literatúru naši lektori rozdelia medzi svojich žiakov za účelom účasti v umeleckej súťaži, v ktorej sa zapojené deti umeleckým stvárnením (umeleckým prednesom poézie a prózy, divadelnou hrou, spevom) budú interpretovať príbehy z rómskej literatúry.

 Zapojením troch základných škôl do umeleckej súťaže podporíme možnosť vzdelania a spoznania kultúru rómskej menšiny.

 Cela súťaž podporená mediálnou kampaňou má za účelom spropagovať rómskych spisovateľov a rómsku literatúru zo SR.

 Spolu so súťažou sa zároveň spúšťa projekt digitalizácie rómskych kníh za účelom prezentácie rómskych autorov. Zvýšime povedomie spoločnosti o kultúrnom bohatstve rómskej menšiny na Slovensku a zároveň spropagujeme tak rómskych autorov prostredníctvom tvorby elektronických záznamov ich diel  a sprístupníme tak ich tvorbu na internetovom portáli širokej verejnosti.

 Našim cieľom je zvýšiť úroveň vzdelania prostredníctvom sprístupnenia kultúrneho bohatstva v knihách rómskej menšiny a priblíženia rómskej literatúry najmä žiakom základných a stredných škôl. Tým napomožeme k odstráneniu menšinových a národnostných bariér.