Blog

Bango kamibnaskero muj

Soske kamiben dukhal, soske namukel the sovel?
Soske kana džanes hoj hi paš tute,
džanes kaj ejla lestar asaviben vaj žaľakero roviben?
Soske sam savore našade te nane pašes paše amende?
Savore kamas čak the paťal oleske so sas,
u so kamel the avel, olestar čak daras…
Soske odmukas olenge save si but nalačhe
u keras rosňipen pro ola,
save ňiso nalačho nakerde amenge?
Kamas bares olen, saven našťi pašo jilo mukas,
u čak avka pro oda, sar amen oda kamiben marel dikhas…
So hin oda kamiben ???
Bija leste našťi avel dživipen???
Si oda čak oda so phirel amare deštoha, voďaha, ajso bi zoralipen…
O kamiben si nasvaľipen, sakones dukhal, the les nadikhes.
Ačhel čak korkoro pre tute, či les kames, vaj odčhives.
The odčhivel les pre sera pes nadel, avel kana joj čak kamel,
naphučel tutar či kames, vaj na, pro agor savoro visarel.
O kamiben si šukariben, resel tut sar šipos.
Hin sar bari balvaj, našťi les zaačhaves.

O kamiben si sar droga.
Te peske la des, kheles, bašaves, giľaves
sal baro bachtalo, ňi na roves.
Numa te la nales, čak nasvalo ačhes.
Kamiben džanel the sasťarel, te the meravel.
Džanel asaviben , te roviben pro muj tiro the drabarel.
Kamiben džanel the kerel jekhetaňiben.
No thaj rosňipen, džungaľipen manušenge the kerel.
O kamiben džanel te kerel savoro.
Naprindžarel jov peske te urel
bango kamibnaskero mujoro.